Only for hair salon, use professional, Global professional brand EASTER
"이스터"는 손상된 두피와 모발을 다시 건강하게
​부활(EASTER)해 주는 전문가용 브랜드 입니다.
헤어샵 전문가용
제품 개발 노하우
Since 2009
For ten years
Pharmacy, beauty salon, scalp management room
Produce only professional products
Trong mười năm
Nhà thuốc, thẩm mỹ viện, phòng quản lý da đầu
Chỉ sản xuất sản phẩm chuyên nghiệp
十年
药房,美容院,头皮管理室
只生产专业产品
Shí nián
제품 하나하나 사용 즉시
눈에 보이는 효과.
건강한 두피와 윤기 있는 모발로
빠르고 확실하게 케어해 주는
"이스터"
Immediately visible effect even using one product only !
"EASTER" changing to healthy scalp and shiny hair quickly and surely
Sử dụng chỉ một loại sản phẩm
nhưng cũng thấy được hiệu quả ngay !
"EASTER" thay đổi thành da đầu khỏe mạnh và tóc sáng bóng nhanh chóng và chắc chắn
只用1种产品,即可看到效果 !
"伊斯特" 会将头皮和头发改善成健康的头皮和润滑的头发.
이스터 스칼프 솔루션 500ml (2019.4.11).jpg

이스터 스칼프 솔루션

EASTER SCALP SOLUTION

伊斯特 滋养头皮香波

이스터스템셀헤어퍼펙션22하이리치.jpg

이스터 스템셀 헤어 퍼펙션 22 하이리치

EASTER STEM CELL

HAIR PERFECTION 22 HIGH RICH

伊斯特 STEM CELL

HAIR PERFECTION 22 HIGH RICH

이스터스칼프솔루션토닉.jpg

이스터 스칼프 솔루션 토닉

EASTER SCALP SOLUTION TONIC

伊斯特 滋养头皮香波 TONIC

 이스터 클리닉 사용순서  
 Bước sử dụng Easter Clinic 
 Order of use of EASTER Seborrhoeic clinic
 伊斯特 Clinic 的使用顺序
shutterstock_133523210.jpg

이스터 스칼프 솔루션

EASTER SCALP SOLUTION

이스터 스템셀 헤어 퍼펙션 22 하이리치

EASTER STEM CELL

HAIR PERFECTION 22 HIGH RICH

이스터 스칼프 솔루션 토닉

EASTER SCALP

SOLUTION TONIC

(사용 전)

(3회 사용 후)

(사용 전)

(2달 사용 후)

(사용 전)

(사용 후)

 ※ 효과는 개인차가 있을 수 있습니다.

Seborrhoeic Scalp

CERTIFICATE OF PATENT 

Seborrhoeic Scalp

CERTIFICATE OF PATENT 

Seborrhoeic Scalp

CERTIFICATE OF PATENT 

   FDA OTC 

DAILYMED

IS0 9001

   CFDA

HALAL CERTIFICATION

   FTA (ASEAN,CHINA)

Export Frontier Enterprise

CERTIFICATE OF TRADEMARK REGISTRATION

CERTIFICATE OF TRADEMARK REGISTRATION

CERTIFICATE OF TRADEMARK REGISTRATION

CERTIFICATE OF TRADEMARK REGISTRATION

CERTIFICATE OF TRADEMARK REGISTRATION

CERTIFICATE OF TRADEMARK REGISTRATION

CERTIFICATE OF TRADEMARK REGISTRATION

CERTIFICATE OF TRADEMARK REGISTRATION

Copyright © 2020 WECOSMETICS Co. 모든 권리 보유.

 

사업자등록번호 : 134-07-42184 | 통신판매업신고번호 : 제 2016-경기안산-0136호 | 대표 : 양진모 

주소 : 경기도 안산시 단원구 연수원로 64 중소기업진흥공단 안산POST-BI센터 207호 | 대표전화 : 070-7561-4972 | 팩스 : 0303-0910-0774